ชนะผล
ล่าสุดวาดทั้งหมด
วันที่ วัน รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลพิเศษ
17 April 2021 Saturday 6400 2803 5324
16 April 2021 Friday 6940 8674 8225
15 April 2021 Thursday 3230 7019 1224
13 April 2021 Tueday 9567 2578 5492
12 April 2021 Monday 2064 6745 3916
11 April 2021 Sunday 3613 3536 3426
10 April 2021 Saturday 6512 1222 4843
09 April 2021 Friday 6559 7298 9087
08 April 2021 Thursday 9098 6256 4183
14 April 2021 Wednesday 6958 3144 7000
06 April 2021 Tueday 7574 8692 6388